Konferencja otwierająca projekt: Dzień otwarty dla przedsiębiorców 11.10.2016 r., Ministerstwo Rozwoju

O projekcie

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki –
Brand, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje projekt pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand Poddziałanie 3.3.2. Celem projektu jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich produktów/usług oraz kontynuacja budowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Branżowe Programy Promocji

W ramach prac przygotowawczych Ministerstwo Rozwoju zleciło dwóm niezależnym instytutom badawczym przeprowadzenie analizy innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które można promować na rynkach zagranicznych.

Każdy z instytutów, wykorzystując różnorodne wskaźniki makroekonomiczne, stworzył listę 20 branż i produktów proeksportowych o potencjale wizerunkowym, które wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Ministerstwo Rozwoju przeanalizowało także wyniki opracowań w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Opracowania przygotowały 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Uwzględniając całą pozyskaną wiedzę nt. priorytetowych branż polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju stworzyło macierz, na podstawie której wyłoniło 12 branż, które zostaną objęte wsparciem w ramach programów promocji, są to:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • Kosmetyki
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

Dla każdej z wybranych 12 branż opracowywany jest trzyletni program promocji obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz działań promujących istotę branży.

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji.
Do wybranych rynków należą:

 • Algieria
 • Indie
 • Iran
 • Meksyk
 • Wietnam

Obecnie dla każdego z rynków opracowywany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku. Każdy z programów składać się będzie z dwóch części.

W ramach pierwszej części programów promocji wskazane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji i programach promocji na rynkach perspektywicznych.

W ramach drugiej części, wyszczególnione zostaną działania promujące istotę wybranych branż oraz działania promujące polską gospodarkę. W części tej znajdą się między innymi takie działania jak: organizacja misji przyjazdowych kontrahentów, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku.

Ostateczny zakres programów skonsultowany zostanie m.in. z przedstawicielami izb bilateralnych działających w relacji z wybranymi rynkami oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Informacje o programach promocji wraz z wykazem działań promocyjnych dla przedsiębiorców są systematycznie zamieszczane na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/

Duże przedsięwzięcia promocyjne

Ministerstwo Rozwoju wspiera duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na których prezentowany jest potencjał polskiej gospodarki. Dla każdego przedsięwzięcia opracowany zostanie program promocji uwzględniając zarówno działania dla przedsiębiorców jak i promujące polską gospodarkę.

W 2016 r. Polska została krajem partnerskim targów kosmetycznych Cosmoprof 2016, organizowanych w Bolonii w okresie 18 – 21 marca 2016 r. Na targach zrealizowany został specjalnie przygotowany program promocji branży kosmetycznej.

W 2017 r. Polska weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. W związku z powyższym przygotowany został projekt programu promocji gospodarczej skierowanego do przedsiębiorców. W ramach programu został opracowany wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm.

Przedmiotem promocji prowadzonej podczas realizacji programu gospodarczego będą polskie produkty i usługi z następujących branż:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • energetyki tradycyjnej,
 • górnictwa czystych technologii węglowych,
 • wychwytywania, składowania i utylizacji CO2,
 • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz z wykazem działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców będą dostępne na stronie internetowej MR, PARP oraz stronie dedykowanej Wystawie EXPO, tj.: www.expo.gov.pl. Na podobnej zasadzie możliwy będzie udział przedsiębiorców w targach maszynowych Hannover Messe w kwietniu 2017 r.

Udział przedsiębiorców w ww. programach promocji oraz dużych przedsięwzięciach promocyjnych sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Programy skierowane są do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców (Definicja Małego i Średniego przedsiębiorcy jest określona w załączniku nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014), którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z kategorii działalności (PKD 2007), która będzie wymieniona w Informacji o programie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Jak dotąd przeprowadzono 1 konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", który dotyczył branżowych programów promocji dla branż: sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych i dla którego nabór wniosków zakończył się 5 sierpnia. Wpłynęło ponad 500 wniosków, które obecnie poddawane są ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Drugi konkurs, który ogłoszony zostanie przez PARP 10 października br. dotyczyć będzie wsparcia udziału przedsiębiorców w:

 • Branżowych programach promocji
 • Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie
 • targach przemysłowych Hannover Messe 2017,
 • Programach promocji na następujących rynkach perspektywicznych: Iran, Indie, Meksyk, Algieria oraz Wietnam.

Druga edycja konkursu trwać będzie od 14 listopada do 16 grudnia br.

Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach projektu ”Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki”, jako część projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Innowacyjna Gospodarka.

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowano koncepcję wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej Gospodarki. W szczególności określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważyliśmy, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko. Jak wynika
z przeprowadzonych badań, jest to najważniejszy atut Polski.

Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe. Największym atutem i siłą Polski jest talent jej mieszkańców.

W ramach projektu MPG Brand Ministerstwo Rozwoju w dalszym ciągu chce kontynuować propagowanie idei Marki Polskiej Gospodarki wśród polskich przedsiębiorców i zagranicznej opinii publicznej, dlatego też promocja Marki będzie kluczowym elementem wszystkich działań realizowanych w ramach projektu.

Na świecie są tysiące polskich produktów, ale mało kto wie, że są z Polski. Dlatego chcemy zbudować silną pozycję polskich marek za granicą oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą. Jak pokazują wyniki badań, polskie firmy są chętne do udziału w projekcie. Jeżeli naszym największym aktywem w świecie biznesu jesteśmy my sami, Polacy, to musimy dumnie reprezentować Markę jako jej ambasadorzy. Połączenie talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, stworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym warto realizować działania biznesowe.

Każdy polski przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział w programie MPG. Udział w tym projekcie to dla przedsiębiorcy ogromny zaszczyt, ale także i duża odpowiedzialność. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/ 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij